Get Adobe Flash player

STATUT  FUNDACJI
„UWIERZCIE W NAS – NA RZECZ OSÓB, KTÓRYM WĘDRUJE SIĘ TROCHĘ TRUDNIEJ …”.

Postanowienia ogólne
§ 1
 Fundacja pod nazwą "UWIERZCIE W NAS - NA RZECZ OSÓB, KTÓRYM WĘDRUJE SIĘ TROCHĘ TRUDNIEJ ...", 
zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:   Małgorzatę Szmidt,  Urszulę Baniak
 zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A numer 432/2015 sporządzonym przez notariusza 
Wojciecha Marka Zaleskiego w kancelarii notarialnej
 w Kołobrzegu ul. Źródlana 5, w dniu 14 stycznia 2015 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2
 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
§ 3
 Siedzibą fundacji jest miasto Kołobrzeg.
 § 4
 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 § 5
 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
 realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
 w wybranych językach obcych.
 § 6
 1.    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
 2.    Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
Cele i zasady działania Fundacji
 § 7
 Celem Fundacji jest:
1.    Udzielanie wielospecjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i ich rodzinom.
 2.    Propagowanie i wspieranie innowacyjnych form pracy terapeutycznej, dydaktycznej,  opiekuńczej i wychowawczej 
z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.
 3.    Prowadzenie wieloaspektowych działań aktywizujących społecznie, artystycznie, osobowościowo osoby z niepełnosprawnościami.
 4.    Organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i społecznymi oraz innych form terpeutyzujących.
 5.    Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na wyżej wymienione cele.
§ 8
 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.    Wszechstronną działalność  na rzecz integracji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin.
 2.    Gromadzenie środków materialnych i finansowych w formie dotacji, darowizn, zapisów, zbiórek publicznych, 
spadków papierów wartościowych i odsetek bankowych.
 3.    Wspieranie, organizację i promocję wolontariatu.
 4.    Podejmowanie działań i promocję związaną z kształtowaniem właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
 5.    Wspieranie osób niepełnosprawnych na każdym etapie życia.
 6.    Działanie na rzecz integracji i promocji pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w środowisku.
 7.    Wszechstronna pomoc we wszystkich dziedzinach życia osób ze specjalnymi potrzebami, reprezentowanie ich i ich rodzin,
 kompleksowe wsparcie doradcze.
 8.    Budowanie wizerunku i promocję Fundacji.
 9.    Wspieranie działań charytatywnych.
 10.    Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi.
 11.    Udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej dla osób objętych działaniami Fundacji, poprzez prowadzenie poradnictwa,
terapii indywidualnej i grupowej, obejmującej profilaktykę i wieloaspektową terapię.
 12.    Promocję i popieranie integracji europejskiej, rozwijanie współpracy między społeczeństwami.
 13.    Organizowanie zjazdów naukowych, seminariów, wykładów, warsztatów i szkoleń
 w zakresie edukacji, kultury i poszanowania praw osób niepełnosprawnych
 i wykluczonych społecznie, przybliżanie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji.
14.    Prowadzenie działalności wydawniczej.
 15.    Popularyzowanie dokonań osób niepełnosprawnych i wykluczonych w dziedzinie nauki, sportu, sztuki, kultury, 
poprzez organizowanie wystaw autorskich, wernisaży, prelekcji, galerii sztuki, okolicznościowych wystaw tematycznych.
 16.    Organizację koncertów, przeglądów artystycznych, festiwali, festynów, pikników, spotkań z ludźmi nauki, kultury, sztuki, 
wyjazdów do ośrodków będących centrami edukacji, kultury, sztuki i kultury.
 17.    Promocję sukcesów zawodowych podopiecznych Fundacji.
 18.    Opracowanie i wdrażanie programów rozwijania kompetencji kluczowych dla realizacji zadań statutowych Fundacji.
 19.    Integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami i wykluczonymi społecznie, integrację ich rodzin i przyjaciół.
 20.    Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej i merytorycznej podopiecznym
 Fundacji i ich rodzinom.
 21.    Kompleksowe wsparcie doradczo - szkoleniowe.
 22.    Prowadzenie innowacyjnych działań mających na celu promowanie osób niepełnosprawnych.
 23.    Udzielanie pomocy materialnej podopiecznym Fundacji w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych
 i przystosowawczych do godnego funkcjonowania.
 24.    Udzielanie pomocy w organizowaniu i finansowaniu operacji, zabiegów medycznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
 25.    Przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznym Fundacji i ich rodzinom,
 mającym na celu zapewnienie warunków godnego funkcjonowania.
 26.    Zakup, budowa, remont, adaptacja, wyposażenie, prowadzenie i finansowanie ośrodków przeznaczonych na działalność statutową
w tym specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych.
 27.    Organizację i prowadzenie placówek pomocy dziennej bez zakwaterowania, zapewniających opiekę terapeutyczną i medyczną.
 28.    Organizację i prowadzenie placówek pomocy z zakwaterowaniem, zapewniających opiekę terapeutyczną i medyczną.
 29.    Organizowanie miejsc pracy w Fundacji i podległych jej placówkach, promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej podopiecznych Fundacji.
 30.    Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.
 31.    Spełnianie marzeń podopiecznych Fundacji.
 32.    Organizowanie i finansowanie wyjazdów terapeutycznych, rekreacyjnych w tym turnusów rehabilitacyjnych, wspieranie sprawności fizycznej i ruchowej.
 33.    Współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności
 w kraju i zagranicą.
 34.    Fundowanie stypendiów dla podopiecznych Fundacji.
 35.    Organizację zajęć poszerzających zakres podstawowej edukacji, tj. zajęć wyrównawczych, terapii pedagogicznej, rewalidacyjnej,
 terapii logopedycznej, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki.
 36.    Działanie na rzecz ekologii.
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe i inne aktywa nabyte w trakcie działalności oraz fundusz założycielski
w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 10

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
– darowizn, spadków, zapisów,
– dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
– dochodów z majątku Fundacji
– odsetek bankowych.
2.
Majątek fundacji służy do realizacji celów statutowych.
3. W zakresie dysponowania majątkiem Fundacji wprowadza się zakaz:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 
     z celu statutowego.
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
     w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Władze Fundacji
§ 11
 Organami Fundacji są:
 1.    Zarząd Fundacji.
 2.    Rada Fundacji.
 § 12
 Członków organów Fundacji powołują i odwołują fundatorzy.
§ 13
 Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 a)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 b)    przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań
 z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji
 c)    zarządzanie majątkiem Fundacji,
 d)    występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie.
§ 14
 1.  Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 członków i jest powoływana na pięcioletnią kadencję.
 Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 a)  dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
 przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 c)  śmierci członka.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
Sposób Reprezentacji
§ 15
 1.    Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2.    W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz sprawach  związanych
 z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 2.000 (dwóch tysięcy) złotych
 - oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo prezes zarządu Fundacji. Prezes może upoważnić 
w formie pisemnej wiceprezesa do jednorazowego zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 2.000 (dwóch tysięcy) złotych.
Zmiana Statutu
§ 16
 Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 17
1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
 lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2.    Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
 jednomyślnej uchwały.
§ 18
Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, 
wskazanym w tym celu przez Fundatorów.
§ 19
W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu, 
wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
 o fundacjach.
§ 21
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Maj 2020
P W Ś C P S N
« Maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031